Gwyriadau dros dro

Rhestr ddiweddar o wyriadau dros dro cyfredol ar y llwybr

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

O bryd i’w gilydd mae angen dargyfeirio rhannau o Lwybr Arfordir Cymru dros dro – yn bennaf oherwydd rhesymau diogelwch y cyhoedd ar ôl tywydd garw, tirlithriadau neu waith adeiladu.

Fodd bynnag, ein harwyddair yw, 'nid ydym byth ar gau' a dylai llwybr arall fod ar gael bob amser.

Oes rhywbeth o’i le ar Lwybr Arfordir Cymru, gadwech i ni gwybod ar ein ffurflen Rhoi gwybod ar fater ymwneud a'r Llwybr

Gwynedd

Gwaith uwchraddio Traphont Bermo Network Rail 2020 - 2023 

Cynhaliwyd gwaith mawr i adnewyddu a gwella Pont Abermaw rhwng 2020 a 2023. Mae bellach ar agor – gan gynnwys y llwybr i gerddwyr – wedi i’r gwaith ddod i ben ar 2 Rhagfyr 2023.

Pont yr Aber, y bont droi i gerddwyr yng Nghaernarfon

5 Gorffennaf 2022 - Mae Pont yr Aber rhwng castell Caernarfon a pharc chwarae Caernarfon, sy’n groesfan dros Afon Seiont, ar gau o bryd i’w gilydd. Pan fydd hyn yn digwydd, dilynwch y llwybr amgen ar y map. Gallwch roi gwybod i Gyngor Gwynedd bod y bont ar gau

Parc gwyliau Hafan y Môr, Pwllheli

9 Chwefror 2024 – Mae rhan o’r llwybr wedi cau oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch am 2 wythnos oni fydd hysbysiad i’r gwrthwyneb. Mae’r llwybr wedi ei ddargyfeirio tua’r tir, gan ddefnyddio ffordd A497.  Nid oes unrhyw arwyddion ar y llwybr ei hun i ddangos y gwyriad dros dro hwn. Gweler y map sy’n dangos y gwyriad – mae’r llinell oren yn dangos y rhan o’r llwybr sydd wedi cau ac mae’r llinell felen yn dangos y gwyriad nad yw wedi’i arwyddo ar y tir. 

Ynys Môn 

16 Mehefin 2021 - Moelfre: Cerddwyr wedi'u cyfeirio trwy Ystâd Nant Bychan ac ar hyd ffordd yr A5108 i mewn i Moelfre.

Castell-nedd Port Talbot

12 Mai 2023 The Quays - Mae'r llwybr ar gau er diogelwch, oherwydd bod llyncdyllau dwfn yn parhau i ffurfio ar hyd y llwybr tarmac wrth ymyl Afon Nedd. Sylwch fod glan yr afon ar y gogledd yn creu rhwystr ar y llwybr, yn y cyfeirnod grid SS731931. Dilynwch yr arwyddion dargyfeirio ar y map a ddarperir yn y tabl isod.

Awdurdod Lleol Lleoliad Rheswm Map Gwyriad Dyddiad
Abertawe Bae Oxwich (dwyrain), Gŵyr Pont wedi'i ansefydlogi gan ymchwydd storm. Caiff ei symud i fyny'r afon maes o law cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Abertawe Cwm Ivy Erydiad cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Caerdydd Canolog Caerdydd Iechyd a Diolgelwch cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Casnewydd Y Bont Gludo Amddiffyn rhag llifogydd cy 30-06-2024
Castell-nedd Port Talbot The Quays Llyncdyllau cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Ceredigion Aberarth Tirlithriad cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Conwy Promenad Hen Golwyn Gwaith Amddiffyn Arfordirol cy 31-03-2024
Ddinbych Prestatyn (o 9ed Mis Mai 2023) Gwaith Amddiffyn Arfordirol cy 22-08-2023
Gwynedd Porth Colmon i Draeth Penllech Tirlithriad cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Gwynedd Parc Gwyliau Hafan y Môr, Pwllheli Gwaith Amddiffyn Arfordirol cy 30-04-2024
Gwynedd Parc Gwyliau Hafan y Mor, Pwllhei 09.02.2024 Iechyd a Diolgelwch cy 23-02-2024
Pen-y-bont ar Ogwr Merthyr Mawr llwybr rhif 23 Cau Llwybr Troed Dros Dro Ar Frys cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Sir Benfro Amroth Tirlithriad cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Sir Benfro Coppet Hall i Wiseman's Bridge, Saundersfoot Tirlithriad cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Ynys Mon Moelfre Ansefydlogrwydd tir cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach

Diweddarwyd ddiwethaf 09 Chw 2024