Diweddarwyd 23 Mis Medi 2020 

Mae'r llwybr ar agor 

Mae'r  llwybr yn agored yn unol â chanllawiau a Rheoliadau Llywodraeth Cymru.

Cyfyngiadau lleol sy'n effeithio ar y llwybr

Oherwydd cynnydd diweddar yn nifer yr achosion o’r coronafeirws (COVID-19) ac i reoli ei ledaeniad yma yng Nghymru, cyhoeddwyd cyfyngiadau symud lleol.

O 6pm (GMT) ar 22 Medi 2020, mae ardaloedd yr awdurdodau lleol a ganlyn ar Lwybr Arfordir Cymru yn destun cyfyngiadau symud lleol:
Cyngor Dinas Casnewydd
Cyngor Bwrdeistref Siriol Pen-y-Bont ar Ogwr

Mae cyfyngiadau symud lleol ar waith i’r rhai sy'n byw yn yr awdurdodau lleol hyn. 

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn yr ardaloedd hyn yn dal ar agor. Fodd bynnag, peidiwch â theithio i'r ardaloedd awdurdod lleol hyn neu oddi yno i gerdded ar y llwybr. Os ydych yn bwriadu ymweld o’r tu allan i ardal yr effeithir arni, gofynnir ichi ddod yn ôl yn ddiweddarach pan fydd yn ddiogel gwneud hynny a pharhau i ddilyn y wybodaeth ddiweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ynglŷn â’r coronafeirws a chadw eich hun ac eraill yn ddiogel.

Ymweld â llwybr yn ddiogel

Os gwelwch yn dda, dilynwch ein canllawiau hyn am amser gwych yn cerdded wrth gadw eich hun ac eraill yn ddiogel.

Cynllunio ymlaen llaw

Dilynwch y Cod Cefn Gwlad wrth gerdded y llwybr

Parchwch bobl eraill

  • ystyriwch y gymuned leol ac eraill sy’n mwynhau’r awyr agored
  • parciwch yn ofalus a chadw giatiau a rhodfeydd yn glir
  • gadewch giatiau ac eiddo fel yr oeddent
  • dilynwch lwybrau ond gadewch i eraill basio pan fydd hi’n gul

Diogelwch yr amgylchedd naturiol

  • peidiwch â gadael olion eich ymweliad. Ewch â’ch sbwriel adref gyda chi
  • byddwch yn ofalus gyda barbeciwiau, a pheidiwch â dechrau tanau
  • cadwch gŵn dan reolaeth effeithiol
  • baw ci – rhowch ef mewn bag a’i roi yn y bin neu ewch ag ef gyda chi

Mwynhewch yr awyr agored

  • cynlluniwch ymlaen llaw, drwy ganfod pa gyfleusterau sydd ar agor, a pharatoi
  • dilynwch gyngor ac arwyddion lleol a chadwch bellter cymdeithasol

Lawrlwythwch grynodeb o'r Cod Cefn Gwlad i'w argraffu